Bục phát biểu T52A khung inox thân gỗ

Bục phát biểu inox gỗ đỏ

Bục phát biểu inox gỗ trắng

Bục phát biểu khung inox thân gỗ