Pallet nhựa 1200x1000x150mm 3 đường thẳng xanh nhạt

Pallet nhựa 1200x1000x150mm 3 đường thẳng màu xanh

Pallet nhựa xanh 1200x1000x150mm 3 đường thẳng