Pallet chống tràn 2 phuy 1300x660mm

Pallet chống tràn dầu 2 phuy 1300x660mm

Pallet nhựa chống tràn dầu chỗ thoát dầu

Pallet nhựa chống tràn 2 phuy

Pallet chống tràn dầu 2 phuy 1300x660x300mm