Pallet chống tràn 4 phuy 1300x1300mm

Pallet chống tràn dầu 4 phuy 1300x1300mm

Pallet nhựa chống tràn 4 phuy

Pallet chống tràn dầu 4 phuy 1300x1300x300m